Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

Arbeids- en sociale zekerheidsrecht

Bedrijven worden meer en meer geconfronteerd met een complexe en soms moeilijk te begrijpen sociale wetgeving. Sociaal recht is aanwezig in elke fase van het bedrijfsleven, zodat de impact ervan niet te verwaarlozen is. De mondialisering en de liberalisering van de markt, de vrijheid van diensten, de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van werknemers, kaderleden en bedrijfsleiders dragen daartoe bij.

Bedrijven en HR-verantwoordelijken worden dagelijks geconfronteerd met problemen zoals rekrutering, selectie, promotie, loononderhandelingen en loonoptimalisering, verwerking van de persoonlijke gegevens van de werknemers, loonbeleid, flexibiliteit van de werkuren, gezondheid en veiligheid op het werk, controle en toezicht van de werknemers en ontwikkeling van nieuwe technologieën, bescherming van de privacy, bescherming van de belangen van de onderneming tegen oneerlijke concurrentie of schending van fabrieksgeheimen, ontslag, herstructurering, sociaal plan, brugpensioen, optimaliseren van vertrekvoorwaarden, enz.

In deze internationale en Europese context komt de omvang en complexiteit van het sociaal recht tot uiting wanneer vrij verkeer van werknemers en vrijheid van diensten gecombineerd wordt met outsourcing, insourcing, onderaanneming, portage enz. in het kader van grensoverschrijdende contractuele dienstrelaties, zowel binnen als buiten de EU. Onze ervaring leert dat de internationale mobiliteit van werknemers, kaderleden en bedrijfsleiders, ongeacht of ze afkomstig zijn uit de Europese Unie, aanleiding kan geven tot talloze problemen, waarvan ondernemingen vaak niet op de hoogte zijn. Het naleven van administratieve procedures, het opstellen en verkrijgen van ad hoc documenten voor de tewerkstelling van werknemers, kaderleden en bedrijfsleiders, sociale zekerheidsdekking, overeenstemming van fiscale oplossingen met de sociale en arbeidswetgeving zijn tal van aspecten die ondernemingen in acht moeten nemen wanneer zij detachering, expat’s of de grensoverschrijdende terbeschikkingstelling van personeel overwegen.

Tot slot blijkt dat een aantal multinationals de laatste jaren een zekere uniformiteit op groepsniveau aan de dag wil leggen op het vlak van sommige loonvoorwaarden (loonpackage, stockopties, winstdeelname, pensioenfondsen, ...), arbeidsvoorwaarden (werkorganisatie, werkuren, standaardcontracten, internet- en e-mailbeleid, overdracht van auteursrechten, toezicht en controle van de werknemers, ...), gedragsregels (opstellen van gedragscodes, onder andere als gevolg van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley wet, selectie- en rekruteringsmethodes, promotievoorwaarden, enz.) Hoe kan dit beleid gericht op het uniformiseren van de werkomstandigheden en de verloning binnen een multinationale groep dan worden verzoend met de eigenheid van de nationale wetgeving die op de locale groepsvennootschappen van toepassing is ?

De afdeling sociaal recht staat u graag bij en adviseert in de meest diverse materies van deze juridische discipline die voortdurend evolueert.

Gespecialiseerde advocaten