Awards 2015 Awards 2018

ALGEMENE BUSINESS VOORWAARDEN

Buyle Legal is een samenwerkingsverband tussen de cvba Blegal (bvba Jp Buyle, bvba Ap André-Dumont, bvba F balon, bvba J. Windey, bvba D Van der Mosen en bvba S Daems), de bvba Jean-Pierre Brusseleers, bvba Bruno Lebrun, de bvba Artlegal (Philippe Bossard) en de cvba Gunzburg Schots advocaten.

1. Diensten. 

Het is begrepen en aanvaard dat de diensten van buyle legal uit advies en aanbevelingen kunnen bestaan, maar dat alle beslissingen inzake de toepassing van dergelijk advies en aanbevelingen door de Cliënt worden genomen. In verband met onderhavige diensten heeft buyle legal het recht om zich op alle verklaringen van feiten en documenten te beroepen zoals door de Cliënt verschaft, en op alle beslissingen en goedkeuringen van de Cliënt.

2. Betaling Facturen.  

Indien een geldige factuur niet binnen de 30 dagen na factuurdatum is betaald, zal een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn gelijk aan ofwel 1 % per maand, ofwel de bij wet toegelaten hoogste intrest. 
Voor zover als wettelijk toegelaten, wordt deze nalatigheidsintrest maandelijks aangerekend. 
Zonder haar rechten en rechtsmiddelen te beperken, heeft buyle legal het recht om haar diensten te schorsen, dan wel te beëindigen, tot op het moment van effectieve betaling van de achterstallige facturen.

3. Duur.  

Tenzij zoals toegelaten vroeger beëindigd, zal deze Overeenkomst een einde nemen op het moment dat buyle legal onderhavige dienstverlening beëindigd. Elke partij kan deze Overeenkomst beëindigen door aan de andere partij een aangetekend schrijven te versturen mits een opzegtermijn van minimum 30 dagen wordt gerespecteerd.

4. Beperking Garanties.  

Dit is een dienstenovereenkomst. Buyle legal garandeert dat het onderhavige diensten ter goede trouw zal uitvoeren. Buyle legal wijst alle andere, expliciete en impliciete, garanties af, inclusief en zonder exhaustief te zijn, garanties of merchantability en fitness for a particular purpose. 

5. Beperking Schadevergoeding en Vrijwaring.

De Cliënt aanvaardt dat de aansprakelijkheid van buyle legal en haar personeel m.b.t. onderhavige verbintenissen beperkt is tot een bedrag gelijk aan de som van alle kosten die de Cliënt aan buyle legal betaalde ingevolge onderhavige diensten, bedrog en kwade trouw uitgezonderd. In dit geval is de aansprakelijkheid van buyle legal, haar vennoten, medewerkers, werknemers en agenten voor elk verlies of elke schade die u ten gevolge van of naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht zou lijden, ongeacht hoe dit verlies of schade is veroorzaakt, inclusief het bedrog en kwade trouw, beperkt tot de sommen die onder onze professionele aansprakelijkheidsverzekeringspolis uitbetaald worden. Het huidige verzekerde bedrag en de algemene voorwaarden van deze verzekeringspolis worden op uw eerste verzoek overgemaakt.
In geen enkel geval is buyle legal of haar personeel aansprakelijk voor afgeleide, bijzondere, indirecte, bijkomende, punitive of exemplarische verlies, schade of uitgaven in verband met deze Overeenkomst.
De Cliënt vergoed en vrijwaart buyle legal en haar personeel voor alle vorderingen, aansprakelijkheden en uitgaven m.b.t. deze Overeenkomst, met uitzondering van bedrog en kwade trouw.
De aansprakelijkheidsbeperkings- en vrijwaringsclausules van de Engagement Letter zijn in de meest ruime zin van het recht van toepassing, of het nu om contractenrecht, de wet of een onrechtmatige daad (zoals nalatigheid) gaat of om het even welke andere hypothese.
Gelet op het belang van de waarborgen en de medewerking van het management en het personeel van de Cliënt m.b.t. voormelde procedures, ontslaat de Cliënt buyle legal, haar personeel en medewerkers van elke aansprakelijkheid en elke kost in verband met onderhavige diensten, te wijten aan een verkeerde voorstelling door het management van de Cliënt of haar personeel.

7. Medewerking.  

De Cliënt werkt mee aan de uitvoering van onderhavige diensten door buyle legal van het volgende te voorzien, inclusief en zonder exhaustief te zijn: redelijke uitrusting, tijdige toegang tot haar gegevens, informatie en personeel. De Cliënt is aansprakelijk voor: haar personeel en agenten, de accuraatheid en volledigheid van de verschafte gegevens en informatie aan buyle legal met het oog op het uitvoeren van onderhavige diensten.

8. Overmacht.  

Buyle legal is niet aansprakelijk voor de vertraging te wijten aan omstandigheden of oorzaken vreemd aan haar wil, inclusief en zonder exhaustief te zijn, (i) een handeling van, het verzuim van of de weigering door de Cliënt om aan deze Overeenkomst mee te werken (inclusief en zonder exhaustief te zijn, de door haar gecontroleerde entiteiten of particulieren, of haar opdrachtgevers, bestuurders, werknemers of elk ander personeelslid en haar agenten), (ii) een handeling van, het verzuim van of de weigering door een derde om mee te werken, (iii) brand of een andere toevalligheid, (iv) natuurrampen, (v) staking of een arbeidsgeschil, (vi) oorlog of een andere vorm van agressie, of (vii) te wijten aan een toepasselijke wet, een bevel of een verplichting van een overheidsinstelling of de overheid.

9. Vertrouwelijkheid.  

Indien buyle legal in het kader van deze Overeenkomst in het bezit komt van bedrijfsgebonden of vertrouwelijke informatie van de Cliënt, verbindt buyle legal zich er toe deze informatie niet aan derden openbaar te maken zonder de toestemming van de Cliënt met uitzondering indien (a) verplicht bij wet, verplicht door regelgeving, omwille van een juridische of administratieve beslissing, of in overeenstemming met de toepasselijke professionele gebruiken of omwille van een hangende rechtszaak, of (b) indien zulke informatie (i) op een andere wijze openbaar werd gemaakt (inclusief en zonder exhaustief te zijn, alle informatie zoals bij de overheid neergelegd en openbaar voor het publiek) anders dan de openbaarmaking door buyle legal ten gevolge van wanprestatie, (ii) door de Cliënt aan een derde openbaar wordt gemaakt zonder dezelfde substantiële beperkingen, (iii) op een niet-vertrouwelijke wijze buyle legal ter kennis wordt gebracht door een bron anders dan de Cliënt die voorhoudt dat het haar niet verboden is deze informatie aan buyle legal openbaar te maken tengevolge van  enige verplichting t.a.v. de Cliënt, (iv) buyle legal reeds bekend is alvorens deze informatie door de Cliënt wordt meegedeeld zonder de verplichting deze informatie als vertrouwelijk te beschouwen, of (v) binnen buyle legal werd ontwikkeld onafhankelijk van de informatie die de Cliënt aan buyle legal meedeelde.

10. Beperking Vorderingen.  

Geen enkele vordering, ongeacht de vorm, die met onderhavige Overeenkomst verband houdt, mag door de partijen meer dan een jaar nadat de vordering is ontstaan, worden nagestreefd, met uitzondering van de vordering inzake een laattijdige betaling indien zulks binnen het jaar na de laatste opeisbare betaling van deze partij in verband met deze Overeenkomst wordt gesteld.

11. Onafhankelijke Contractspartij.  

Het is begrepen en aanvaard dat elke partij een onafhankelijke contractspartij is en dat geen enkele partij een agent, leverancier of vertegenwoordiger van de andere is, dan wel zo wordt beschouwd. Geen enkele partij zal, rechtstreeks of onrechtstreeks, handelen of zich voordoen als een agent van de andere partij of op om het even welke wijze het vermoeden wekken dat zij in naam van of voor rekening van de andere partij handelt, dan wel in die hoedanigheid verbintenissen aangaat.

12. Overleving.  

De akkoorden en verbintenissen van de Cliënt die uit de Engagement Letter voortvloeien, waarop deze Algemene Business Voorwaarden van toepassing zijn, zoals deze met betrekking tot de beperkingen inzake report use en distributie, zullen samen met de bepalingen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en de huidige algemene voorwaarden na de beëindiging van deze Overeenkomst in werking blijven.

13. Toepasselijk Recht en Splitsbaarheid.

Deze voorwaarden en de Engagement Letter waaraan deze voorwaarden zijn gehecht, inclusief de bijlagen, zijn in overeenstemming met het Belgisch recht opgesteld en daarop is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Indien de Rechtbank oordeelt dat een bepaling niet afdwingbaar is, zal deze bepaling de andere bepalingen onverlet laten, en zal deze niet-afdwingbare bepaling gewijzigd worden in die zin dat ze in een bepaling wordt omgezet dat afdwingbaar is, rekening houdende met de bedoeling van de partijen zoals in deze Overeenkomst uitgedrukt.