Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

Administratief en grondwettelijk recht

Deze afdeling beschikt over een grondige kennis van het constitutioneel en administratief recht op het gebied van:

  • overheidsinstellingen en de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten
  • kiesrecht
  • overheidsopdrachten en procedures inzake het afsluiten van overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken tussen aanbestedende overheden en haar leveranciers
  • publiek-private-samenwerking tussen overheden en private ondernemingen
  • vergunningen en vestigingsrecht
  • ruimtelijke ordening en milieu, het openbaar domein
  • recht van de openbare functie, disciplinaire procedures
  • sociale huisvesting
  • mensenrechten.

Het departement administratief en constitutioneel recht verleent bijstand en advies aan overheidsinstellingen (federaal, regionaal, gewestelijk of lokaal), maar ook aan private ondernemingen en privé personen. Zij staat bijvoorbeeld ondernemingen bij die zich in België wensen te vestigen. Daarnaast assisteert het departement ook overheidsinstanties bij de oprichting van nieuwe instellingen, zoals een autonoom gemeentebedrijf of bij het uitwerken van PPS-initiatieven tussen overheden en privébedrijven.
Dit departement beschikt over ruime ervaring met procedures over overheidsgeschillen voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de gewone rechtscolleges, met inbegrip van schorsing- en annulatieberoepen en prejudiciële vragen.