Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

DE BEMIDDELING

Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces van geschillenbeslechting waarin de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar, die daartoe specifiek opgeleid werd.

De bemiddelaar helpt de partijen om oplossingen te vinden die rekening houden met hun belangen.

De bemiddeling kan vrijwillig zijn, waar de partijen een bemiddelaar aanstellen, zonder tussenkomst van een rechter.

De bemiddeling wordt een gerechtelijke bemiddeling indien zij door een rechter tijdens een procedure wordt opgelegd. Een rechtbank kan slechts bemiddelaars aanstellen die door de Federale Bemiddelingscommissie erkend werden.

Een overeenkomst die door bemiddeling bereikt werd en door een erkende bemiddelaar mede ondertekend werd, kan met een vereenvoudigde procedure vlot uitvoerbaar verklaard worden, indien deze niet vrijwillig werd uitgevoerd.

De bemiddeling kan over verschillende onderwerpen handelen :

  • commerciële bemiddeling, met name geschillen tussen vennoten, geschillen over de uitvoering van een handelsovereenkomst enz.
  • sociale bemiddeling , onder meer bij geschillen over de beëindiging of de schorsing van een arbeidsovereenkomst, pesterijen op het werk enz.,
  • burgerlijke bemiddeling, bv. in geschillen tussen buren, naar aanleiding van een huurovereenkomst, geschillen met verzekeraars ...
  • familiale bemiddeling, bv. over de regeling van echtscheidingsvoorwaarden, over het herstellen van de dialoog tussen familieleden etc.